آلبوم گله :

عروسک خیال

گله

منو تو

نامه

امید بده

تو نباشی

تو ندیدی

وای از اون روزی که ...